Odstąpienie od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: kolorywnetrz.pl(magazyn), ul. Kwiatowa 3, 05-270 Marki | sklep@kolorywnetrz.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

Imię i nazwisko:

Adres:

Podpis

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi) Adresat: M.G. Mariusz Gil, ul. Kwiatowa 3, 05-270 Marki

Imię i nazwisko lub nazwa Klienta:

Adres Klienta:

Nr telefonu Klienta:

Adres e-mail Klienta:

Jako dane kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, wskazuję: 

 adres pocztowy:

 adres e-mail:

Reklamacja dotyczy: 

             umowy sprzedaży z dnia __________ towaru:

             umowy o świadczenie innej usługi: 

             inne:

Data stwierdzenia przyczyny reklamacji:  Opis problemu:

Żądanie reklamacji:

usunięcie wady towaru lub usługi

wymiana towaru na wolny od wad

obniżenie ceny towaru odstąpienie od umowy

Sprzedawca informuje, że:

Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim przypadku, Klient jest uprawniony do reklamowania towaru przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez dokonanie reklamacji do gwaranta. Złożenie reklamacji do gwaranta może zostać dokonane za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru niezależnie od uprawnień wynikających z ewentualnej gwarancji.      

Podpis składającego: