• Reklamacje

FORMULARZ REKLAMACYJNY

(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi) Adresat: M.G. Mariusz Gil, ul. Kwiatowa 3, 05-270 Marki

Imię i nazwisko lub nazwa Klienta:

Adres Klienta:

Nr telefonu Klienta:

Adres e-mail Klienta:

Jako dane kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, wskazuję:

 adres pocztowy:

 adres e-mail:

Reklamacja dotyczy:

 umowy sprzedaży z dnia __________ towaru:

 umowy o świadczenie innej usługi:

 inne:

Data stwierdzenia przyczyny reklamacji: Opis problemu:

Żądanie reklamacji:

usunięcie wady towaru lub usługi

wymiana towaru na wolny od wad

obniżenie ceny towaru odstąpienie od umowy

Sprzedawca informuje, że:

Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim przypadku, Klient jest uprawniony do reklamowania towaru przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez dokonanie reklamacji do gwaranta. Złożenie reklamacji do gwaranta może zostać dokonane za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru niezależnie od uprawnień wynikających z ewentualnej gwarancji.

Podpis składającego: